רבי יהודה בר אלעאי

פֿון װיקיפּעדיע
דער ציון פון רבי יהודה בר אילעאי

רבי יהודה ווערט אריבערגעפירט אהער, פאר אנדערע באדייטן זעט רבי יהודה (באדייטן)

רבי יהודה בר אלעאי איז געווען א תנא, וואס ווערט דערמאנט זעקס הונדערט און ניין און פופציג מאל אין משניות, כמעט אלע מאל מיטן נאמען סתם רבי יהודה.

זיין צייט[רעדאַקטירן | רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

רבי יהודה איז געבוירן געווארן אין אושא. ער איז געווען פון פינפטן דור תנאים, און פון צענטן דור נאך די אנשי כנסת הגדולה. [1]

אין משניות[רעדאַקטירן | רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

רבי יהודה ווערט דערמאנט אין אלע מסכתות פון ש"ס אויסער אין מסכת קנים.

סדר זרעים - (הונדערט און צוויי מאל):

 • מסכת ברכות - פופצן מאל - פרק ב' משנה א', ב', ג' .. פרק ג' משנה ד', ו' .. פרק ד' משנה א' (3 מאל), ז' .. פרק ו' משנה א', ג', ד' .. פרק ז' משנה ב' .. פרק ט' משנה ב'.
 • מסכת פאה - אכט מאל - פרק א' משנה ג' .. פרק ב' משנה ב' .. פרק ג' משנה ה', ו' .. פרק ד' משנה ו' .. פרק ה' משנה ה' .. פרק ו' משנה י' .. פרק ז' משנה ד', ה' .. פרק ח' משנה א'.
 • מסכת דמאי - צוועלף מאל - פרק א' משנה א' .. פרק ב' משנה ב', ג' .. פרק ג' משנה ו' (2 מאל) .. פרק ד' משנה ז' .. פרק ה' משנה ג' .. ד' (2 מאל), ה' .. פרק ו' משנה א', ב', ה'.
 • מסכת כלאים - צען מאל - פרק א' משנה ב', ז', ט .. פרק ג' משנה א', ג' .. פרק ד' משנה ג', ז', ט' .. פרק ח' משנה ד' .. פרק ט' משנה י'.
 • מסכת שביעית - צוועלף מאל - פרק ב' משנה ה', ו' .. פרק ג' משנה א' .. פרק ד' משנה ב', ה' .. פרק ה' משנה א', ה' .. פרק ז' משנה ד' .. פרק ט' משנה א', ד', ח' .. פרק י' משנה א'.
 • מסכת תרומות - זעכצן מאל - פרק א' משנה ג' .. פרק ב' משנה ב', ד', ה' (2 מאל), ו' .. פרק ג' משנה ט' .. פרק ד' משנה ג' .. פרק ט' משנה ו', ז' .. פרק י' משנה א', ג', ח', י"א .. פרק י"א משנה א', י'.
 • מסכת מעשרות - פערצן מאל - פרק א' משנה ב', ז', ח' (2 מאל) .. פרק ב' משנה ב', ג', ה' (2 מאל), ח' .. פרק ג' משנה ה', ז' .. פרק ד' משנה ב' .. פרק ה' משנה ה', ו'.
 • מסכת מעשר שני - זעקס מאל - פרק ג' משנה י' (2 מאל) .. פרק ד' משנה ז' (2 מאל), י' .. פרק ה' משנה ח'.
 • מסכת חלה - צוויי מאל - פרק ב' משנה ב', פרק ד' משנה ט'.
 • מסכת ערלה - איין מאל - פרק א' משנה ב'.
 • מסכת ביכורים - זעקס מאל - פרק א' משנה א', ו', ז', י"א .. פרק ג' משנה ו', י"ב.

סדר מועד - (הונדערט דריי און פערציג מאל):

 • מסכת שבת - איין און דרייסיג מאל - פרק א' משנה י"א .. פרק ב' משנה ד' (2 מאל) .. פרק ג' משנה ה' .. פרק ד' משנה א' .. פרק ה' משנה ב' .. פרק ז' משנה ד' .. פרק ח' משנה ב', ד' (2 מאל), ו', ז' .. פרק ט' משנה ה', ו', ז' .. פרק י' משנה ד' .. פרק י"ג משנה ה' .. פרק ט"ו משנה ב' (2 מאל) .. פרק ט"ז משנה ז' .. פרק י"ז משנה ה' .. פרק י"ח משנה ב' .. פרק י"ט משנה ג' .. פרק כ' משנה ב', ה' .. פרק כ"א משנה א' .. פרק כ"ב משנה א', ג' (2 מאל) .. פרק כ"ד משנה ב', ד'.
 • מסכת עירובין - אכט און דרייסיג מאל - פרק א' משנה א', ד', י' .. פרק ב' משנה א' (2 מאל), ג', ד', ה' .. פרק ג' משנה א', ד', ה', ז', ח' .. פרק ד' משנה ד' (2 מאל), ה' (2 מאל), ט', י' .. פרק ה' משנה ו' .. פרק ו' משנה ב', ד' .. פרק ז' משנה י"א .. פרק ח' משנה ב', ד', ה', ו', ז' (2 מאל) .. פרק ט' משנה ג', ד' (2 מאל) .. פרק י' משנה ב', ג', ה', י"א, י"ב, ט"ו.
 • מסכת פסחים - צוועלף מאל - פרק א' משנה ג', ד', ה' .. פרק ב' משנה א' .. פרק ג' משנה ה' (2 מאל), ח' .. פרק ד' משנה ב', ג' .. פרק ה' משנה ד', ז', ח' .. פרק ח' משנה ז'.
 • מסכת שקלים - זעקס מאל - פרק א' משנה ב', ד' .. פרק ב' משנה ד' .. פרק ו' משנה ה' .. פרק ז' משנה ד', ו'.
 • מסכת יומא - אכט מאל - פרק א' משנה א' .. פרק ד' משנה ה' (2 מאל), ו' .. פרק ה' משנה ד' .. פרק ו' משנה א' (2 מאל), ח'.
 • מסכת סוכה - זיבעצן מאל - פרק א' משנה א', ב, ו, ז' .. פרק ב' משנה א', ב' .. פרק ג' משנה א', ו', ז' (2 מאל), ח, ט"ו .. פרק ד' משנה ה', ט' (2 מאל) .. פרק ה' משנה ד', ח'.
 • מסכת ביצה - ניין מאל - פרק א' משנה י' .. פרק ב' משנה ח', י' .. פרק ג' משנה ד', ו, ח' .. פרק ד' משנה ב', ד' .. פרק ה' משנה ד'.
 • מסכת ראש השנה - איין מאל - פרק ג' משנה ה'.
 • מסכת תענית - פיר מאל - פרק א' משנה ב' (2 מאל) .. פרק ב' משנה ג' .. פרק ד' משנה ז'.
 • מסכת מגילה - זיבן מאל - פרק א' משנה ג' .. פרק ב' משנה ג', ד' .. פרק ג' משנה א', ב', ג' .. פרק ד' משנה ז'.
 • מסכת מועד קטן - ניין מאל - פרק א' משנה ו', ז', ט' .. פרק ב' משנה ג', ד' .. פרק ב' משנה א', ב', ה' .. פרק ג' משנה ד'.
 • מסכת חגיגה - איין מאל - פרק ג' משנה ז'.

סדר נשים - (ניין און זעכציג מאל):

 • מסכת יבמות - צען מאל - פרק ב' משנה ט' .. פרק ד' משנה ז', י' .. פרק ו' משנה ה' .. פרק ח' משנה ו' .. פרק י"א משנה א' .. פרק י"ב משנה ו' .. פרק ט"ו משנה א', ה' .. פרק ט"ז משנה ה'.
 • מסכת כתובות - דרייצן מאל - פרק ב' משנה ח' .. פרק ג' משנה ב' .. פרק ד' משנה ב', ד' .. פרק ה' משנה א', ז' (2 מאל) .. פרק ו' משנה ו' .. פרק ז' משנה א', ב' .. פרק ח' משנה א', ה' .. פרק ט' משנה א.
 • מסכת נדרים - דרייצן מאל - פרק א' משנה ג', ד' .. פרק ב' משנה ד' .. פרק ה' משנה ה' (2 מאל) .. פרק ו' משנה ג', ו' (2 מאל), י' .. פרק ז' משנה ג' .. פרק ח' משנה ה' (2 מאל) .. פרק י"א משנה ו'.
 • מסכת נזיר - זיבן מאל - פרק א' משנה ז .. פרק ב' משנה א', ב' .. פרק ג' משנה ו' .. פרק ד' משנה ג' .. פרק ו' משנה ב', ז'.
 • מסכת סוטה - ניין מאל - פרק א' משנה ג', ה' .. פרק ב' משנה ב', ג' .. פרק ז' משנה ד', ו' .. פרק ח' משנה ג', ז' .. ט' משנה א'.
 • מסכת גיטין - צוועלף מאל - פרק א' משנה ב', .. פרק ב' משנה א', ד' .. פרק ג' משנה ב', ח' .. פרק ד' משנה ז', ח' (2 מאל) .. פרק ו' משנה ב' .. פרק ז' משנה ז', ו' .. פרק ט' משנה ג'
 • מסכת קידושין - פינף מאל - פרק ב' משנה ח' (2 מאל) .. פרק ד' משנה ג', ו, ח', י"ד (2 מאל).

סדר נזיקין - (פינף און ניינציג מאל):

 • מסכת בבא קמא - עלף מאל - פרק ב' משנה ד' .. פרק ג' משנה א', ט' .. פרק ד' משנה ב', ז', ט' .. פרק ו' משנה ה', ו' .. פרק ח' משנה ג', ו' .. פרק ט' משנה ד'.
 • מסכת בבא מציעא - אכטצן מאל - פרק ב' משנה א', ו' .. פרק ג' משנה ז', ח' (2 מאל), י"א .. פרק ד' משנה ד', ה', ט', י"ב .. פרק ה' משנה ז' .. פרק ו' משנה ז' .. פרק ז' משנה ט' .. פרק ט' משנה ה', ו' .. פרק י' משנה ג', ו' (2 מאל).
 • מסכת בבא בתרא - פערצן מאל - פרק א' משנה ו' .. פרק ב' משנה ה', י"ד .. פרק ג' משנה ב', ו' .. פרק ד' משנה א' .. פרק ה' משנה א', ב', ח', ט' .. פרק ח' משנה ז' .. פרק י' משנה ה', ו' (2 מאל).
 • מסכת סנהדרין - דריי און צוואנציג מאל - פרק א' משנה ג', ו' .. פרק ב' משנה א', ב' (2 מאל), ג', ד' .. פרק ג' משנה ג', ד' .. פרק ד' משנה ג' .. פרק ה' משנה ג' .. פרק ו' משנה ב', ג' .. פרק ז' משנה ב', ג' ד' .. פרק ח' משנה ד' .. פרק ט' משנה א', ג' .. פרק י' משנה ב' .. פרק י"א משנה א' (2 מאל), ד'.
 • מסכת מכות - אכט מאל - פרק א' משנה ה' .. פרק ב' משנה ג', ו', ח' (2 מאל) .. פרק ג' משנה ד', י', י"ד.
 • מסכת שבועות - זעקס מאל - פרק א' משנה ד' .. פרק ז' משנה א', ב', ג', ו' (2 מאל).
 • מסכת עדיות - זעקס מאל - פרק א' משנה ו' .. פרק ג' משנה י"ב .. פרק ד' משנה ו' .. פרק ה' משנה א', ו' .. פרק ח' משנה ז'.
 • מסכת עבודה זרה - פינף מאל - פרק א' משנה א', ה', ו', ח' .. פרק ב' משנה ה'.
 • מסכת אבות - איין מאל - פרק ד' משנה י"ג.
 • מסכת הוריות - דריי מאל - פרק א' משנה ה' (3 מאל).

סדר קדשים - (אכט און אכטציג מאל):

 • מסכת זבחים - ניין מאל - פרק ב' משנה ה' .. פרק ג' משנה ו' .. פרק ו' משנה ז' .. פרק ז' משנה ו' .. פרק ח' משנה ו', י"ב .. פרק ט' משנה ב' .. פרק י"א משנה ג' .. פרק י"ד משנה י'.
 • מסכת מנחות - צוואנציג מאל - פרק א' משנה ד' .. פרק ב' משנה ב' .. פרק ג' משנה ב' .. פרק ד' משנה ה' .. פרק ה' משנה א', ט' .. פרק ו' משנה ה' .. פרק ח' משנה ד' (6 מאל) .. פרק י' משנה ה' (2 מאל), ח' .. פרק י"א משנה ב', ד', ה' .. פרק י"ג משנה א'.
 • מסכת חולין - צוואנציג מאל - פרק ב' משנה א' .. פרק ג' משנה א' (2 מאל), ד', ז' .. פרק ה' משנה ג' (2 מאל) .. פרק ו' משנה ד', ה', ו' .. פרק ז' משנה א', ב', ג', ו' (2 מאל) .. פרק ט' משנה א', ב' ו' .. פרק י' משנה ד' .. פרק י"ב משנה ד'.
 • מסכת בכורות - עלף מאל - פרק ג' משנה ד' .. פרק ד' משנה ג', ט' .. פרק ה' משנה ב' .. פרק ו' משנה י' .. פרק ז' משנה א', ו' .. פרק ח' משנה ג', ד', ו' .. פרק ט' משנה ח'.
 • מסכת ערכין - אכט מאל - פרק א' משנה ב' .. פרק ד' משנה ב' .. פרק ה' משנה א' .. פרק ז' משנה ד', ה' .. פרק ח' משנה ה' (2 מאל) .. פרק ט' משנה ה'.
 • מסכת תמורה - פינף מאל - פרק א' משנה ה' .. פרק ב' משנה ב' .. פרק ז' משנה ו' (3 מאל).
 • מסכת כריתות - פינף מאל - פרק ב' משנה ג', ד' .. פרק ד' משנה ב', ג' .. פרק ה' משנה א'.
 • מסכת מעילה - פיר מאל - פרק ג' משנה ו' .. פרק ו' משנה ד' (2 מאל), ה'.
 • מסכת תמיד - איין מאל - פרק ז' משנה ב'.
 • מסכת מדות - פינף מאל - פרק א' משנה ז' .. פרק ג' משנה ו' .. פרק ד' משנה א', ב', ו'.

סדר טהרות - (הונדערט און צוויי און זעכציג מאל):

 • מסכת כלים - אכט און פופציג מאל - פרק א' משנה ה' .. פרק ג' משנה ב' .. פרק ד' משנה א' (2 מאל), ד' .. פרק ה' משנה א', ב', ו', י"א .. פרק ו' משנה א' .. פרק ז' משנה א', ב' .. פרק ח' משנה ח', ט', י' .. פרק ט' משנה ז' (2 מאל), ח' (2 מאל) .. פרק י' משנה ג', ה' .. פרק י"ב משנה ב', ח' .. פרק י"ג משנה א' .. פרק י"ד משנה ו', ח' .. פרק ט"ו משנה א' (2 מאל), ג', ו' .. פרק ט"ז משנה א', ד' (4 מאל), ח' .. פרק י"ז משנה ו', ז', י', י"א .. פרק י"ח משנה ב', ד' .. פרק י"ט משנה א' .. פרק כ' משנה א', ז' .. פרק כ"א משנה ב', ג' (2 מאל) .. פרק כ"ב משנה א', ז', ח' .. פרק כ"ה משנה א', ב', ג' .. פרק כ"ו משנה א', ט' .. פרק כ"ז משנה י"א .. פרק כ"ח משנה ז'.
 • מסכת אהלות - צען מאל - פרק ג' משנה ה', ו' .. פרק ו' משנה ג', ד' .. פרק ז' משנה א', ד' .. פרק י' משנה ג' .. פרק ט"ו משנה ח' .. פרק ט"ז משנה ב' .. פרק י"ז משנה ה'.
 • מסכת נגעים - דריי און צוואנציג מאל - פרק ב' משנה א', ב', ד', ה' .. פרק ו' משנה ז' .. פרק י' משנה ב' (2 מאל), ד', ט', י' .. פרק י"א משנה ג', ד', ח' (2 מאל) .. פרק י"ב משנה ד', ה' .. פרק י"ג משנה ג', י', י"א .. פרק י"ד משנה ח', ט', י"א, י"ב.
 • מסכת פרה - צוואנציג מאל - פרק ב' משנה ב', ד', ה' .. פרק ג' משנה ט' .. פרק ד' משנה א'.. פרק ה' משנה א', ד', ו' .. פרק ז' משנה ט' .. פרק ח' משנה ה' (2 מאל), ט', י', י"א .. פרק ט' משנה ה' .. פרק י"א משנה ח', ט' .. פרק י"ב משנה א', ב', ה'.
 • מסכת טהרות - צען מאל - פרק א' משנה א' .. פרק ד' משנה א', ח' .. פרק ה' משנה ה', ו' .. פרק ו' משנה ח' .. פרק ז' משנה ח' .. פרק ח' משנה משנה א' .. פרק ט' משנה ד' .. פרק י' משנה א'.
 • מסכת מקואות - צוועלף מאל - פרק ב' משנה י' .. פרק ה' משנה ב', ד',ה' .. פרק ו' משנה א', ה', ט' .. פרק ז' משנה ו' .. פרק ט' משנה א', ו', ז' .. פרק י' משנה ה'.
 • מסכת נדה - צוועלף מאל - פרק א' משנה ז' .. פרק ג' משנה א' .. פרק ד' משנה ה' .. פרק ו' משנה י"א .. פרק ז' משנה ג', ד' .. פרק ט' משנה ה', ט', י"א .. פרק י' משנה ב', ה' (2 מאל).
 • מסכת מכשירין - צוועלף מאל - פרק ב' משנה ד', ה', ז', ח' .. ג' משנה א', ג', ה', ו', ז' (2 מאל) .. ו' משנה ב', ג'.
 • מסכת זבים - פיר מאל - פרק ב' משנה ב' .. פרק ג' משנה א', ב', ג'.
 • מסכת טבול יום - זיבן מאל - פרק א' משנה א', ב', ה' (2 מאל) .. פרק ב' משנה ג', ז' .. פרק ג' משנה א'.
 • מסכת ידים - איין מאל - פרק ג' משנה ה'.
 • מסכת עוקצין - פינף מאל - פרק א' משנה ב' .. פרק ב' משנה א', ד' .. פרק ג' משנה ב', ח'.

זעט אויך[רעדאַקטירן | רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

רשימה:תנאים

רעפרענצען[רעדאַקטירן | רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

 1. רמב"ם הקדמה אויף משניות סדר זרעים פ"ד


חכמי המשנה - זוגות - תנאים

ערשטער דור נאך די אנשי כנסת הגדולה: שמעון הצדיק , רבי דוסא בן הרכינס

צווייטער דור: אנטיגנוס איש סוכו , רבי אלעזר בן חרסום

דריטער דור - ערשטער דור זוגות: יוסי בן יועזר איש צרדה (נשיא) , יוסי בן יוחנן איש ירושלים (אב בית דין)

פערטער דור - צווייטער דור זוגות: יהושע בן פרחיה (נשיא) , נתאי הארבלי (אב בית דין) , יוחנן בן מתתיהו

פינפטער דור - דריטער דור זוגות: יהודה בן טבאי (נשיא) , שמעון בן שטח (אב בית דין) , אליהועיני בן הקוף , חוני המעגל

זעקסטער דור - פערטער דור זוגות: שמעיה (נשיא) , אבטליון (אב בית דין) , אדמון , חנן בן אבישלום , רבי מיאשא , עקביא בן מהללאל

זיבעטער דור - ערשטער דור תנאים (סוף בית שני): הלל הזקן (נשיא) , שמאי הזקן (אב בית דין) , שמעון בן הלל (נשיא) , רבן גמליאל הזקן (נשיא) , מנחם , אבא שאול בן בטנית , בבא בן בוטא , חנמאל המצרי , חנניה בן חזקיה בן גוריון , יהודה בן בתירא , רבי יוחנן בן בג בג , רבי יוחנן בן החורנית , ישמעאל בן פיאבי , נחום הלבלר , רבי נחוניא בן הקנה

אכטער דור - צווייטער דור תנאים (זמן החורבן): רבן שמעון בן גמליאל הזקן (נשיא) , רבן יוחנן בן זכאי (נשיא), אבא שאול , רבי אליעזר בן יעקב , רבי אלעזר המודעי , רבי אלעזר בן דמא , רבי אלעזר בן פרטא , רבי אלעזר ברבי צדוק , רבי חנינא סגן הכהנים , רבי חנינא בן אנטיגנוס , רבי חנינא בן דוסא , רבי חנניא בן חכינאי , רבי חנניא בן תרדיון , יונתן בן עוזיאל , רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול , רבי פפייס , רבי צדוק , שמואל הקטן

ניינטער דור - דריטער דור תנאים: רבן גמליאל פון יבנה (נשיא) , רבי אליעזר בן הורקנוס , רבי אלעזר בן ערך , רבי חוצפית המתורגמן , רבי חנניא איש אונו , רבי יהושע בן חנניה , נחום איש גמזו , רבי חנינא בן עקביא

צענטטר דור - פערטער דור תנאים: רבי עקיבא , רבי טרפון , רבי אלעאי , רבי אלעזר בן יהודה איש ברתותא , רבי אלעזר בן עזריה , רבי אלעזר חסמא , רבי חנינא בן גמליאל , רבי חנניא בן עקשיא , רבי יהודה בן בבא , רבי יוחנן בן נורי , רבי יוסי הגלילי , רבי ישמעאל , שמעון בן זומא , שמעון בן עזאי , אונקלוס , אלישע בן אבויה

עלפטער דור - פינפטער דור תנאים: רבן שמעון בן גמליאל (דער צווייטער) (נשיא), רבי מאיר (און זיין ווייב ברוריה) , רבי יהודה (בר אלעאי) , רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי , רבי אלעזר בן שמוע , רבי יהושע בן קרחה, רבי יוחנן הסנדלר, רבי יוסי (בן חלפתא), רבי נחמיה, רבי שמעון בר יוחאי , רבי שמעון שזורי

צוועלפטער דור - זעקסטער דור תנאים: רבי יהודה הנשיא , רבי אלעזר ברבי שמעון , רבי אלעזר הקפר , חלפתא איש כפר חנניה, רבי יוסי ברבי יהודה , רבי ישמעאל ברבי יוסי , רבי נתן , רבי שמעון בן אלעזר, רבי שמעון בן מנסיא

נאך תנאים: רבי יוחנן בן ברוקה ובנו רבי ישמעאל