לדלג לתוכן

רבי אלעזר בן שמוע

פֿון װיקיפּעדיע

רבי אלעזר בן שמוע איז געווען א תנא, וואס ווערט דערמאנט צוויי מאל אין משניות ביי זיין פולן נאמען, און דריי און פופציג מאל רבי אלעזר סתם.

רבי אלעזר בן שמוע איז געווען פון פינפטן דור תנאים, און פון צענטן דור נאך די אנשי כנסת הגדולה[1], איינער פון די יונגערע תלמידים פון רבי עקיבא.

סתם רבי אלעזר אין דער משנה איז רבי אלעזר בן שמוע.

די גמרא רופֿט רבי אלעזר "מרא דארץ ישראל".[2] ער איז געווען איינער פון די עשרה הרוגי מלכות; מען האט אים געהרגט בשעת מאכן קידוש פרייטאג צונאכט.

אין משניות[רעדאַקטירן | רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

רבי אלעזר בן שמוע:

 • מסכת גיטין פרק ג' משנה ב', ”המניח פירות להיות מפריש עליהן, וכו', אם אבדו, הרי זה חושש מעת לעת, דברי רבי אלעזר בן שמוע
 • מסכת אבות פרק ד' משנה י"ב, רבי אלעזר בן שמוע אומר, יהו כבוד תלמידך חביב עליך כשלך, וכבוד חבירך כמורא רבך, ומורא רבך כמורא שמים”

רבי אלעזר - סתם:

 • מסכת שביעית פרק ב' משנה ח', רבי אלעזר אומר, אפונין הגמלונין, משתרמלו לפני ראש השנה”
 • מסכת שבת פרק כ"ב משנה א', ”חלות דבש שרסקן מערב שבת, ויצאו מעצמן, אסורים, ורבי אלעזר מתיר”
 • מסכת עירובין פרק י' משנה י', ”נגר שיש בראשו גלסטרא רבי אלעזר אוסר, ורבי יוסי מתיר, אמר רבי אלעזר מעשה בכנסת שבטבריא שהיו נוהגין בו היתר”
 • מסכת שקלים פרק ג' משנה א', רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים, באחד בניסן, באחד בסיון, בעשרים ותשעה באלול”
 • מסכת שקלים פרק ד' משנה ח', רבי אלעזר אומר, ימכרו לצרכי אותו המין, ויביא בדמיהן עולות”
 • מסכת יומא פרק ה' משנה ז', רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים, ממקום שפסק שם הוא מתחיל”
 • מסכת ראש השנה פרק א' משנה א', ”באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה, רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים, באחד בתשרי”
 • מסכת ראש השנה פרק ד' משנה א', ”אמר רבי אלעזר, לא התקין רבי יוחנן בן זכאי, אלא ביבנה בלבד”
 • מסכת יבמות פרק ו' משנה ג', ”אלמנה לכהן גדול, גרושה וחליצה לכהן הדיוט, מן האירוסין, לא יאכלו בתרומה, רבי אלעזר ורבי שמעון מכשירין”
 • מסכת יבמות פרק ו' משנה ד', ”ולא ישא את הבוגרת, רבי אלעזר ורבי שמעון, מכשירין בבוגרת”
 • מסכת יבמות פרק י' משנה א', רבי אלעזר אומר, הראשון זכאי במציאתה, ובמעשה ידיה, ובהפרת נדריה”
 • מסכת יבמות פרק י"ג משנה י"א, רבי אלעזר אומר, מלמדין את הקטנה שתמאן”
 • מסכת יבמות פרק ט"ז משנה ב', רבי אלעזר אומר, הואיל והותרו ליבמין, הותרו לכל אדם”
 • מסכת כתובות פרק ב' משנה ח', ”אמר רבי אלעזר, אימתי במקום שיש עוררין, אבל במקום שאין עוררין, מעלין לכהונה על פי עד אחד”
 • מסכת כתובות פרק ג' משנה ו', ”יתומה שנתארסה ונתגרשה, רבי אלעזר אומר, המפתה פטור והאונס חייב”
 • מסכת נזיר פרק ו' משנה ז', רבי אלעזר אומר, לא היה מגלח אלא על החטאת”
 • מסכת סוטה פרק ח' משנה ג', רבי אלעזר אומר, אף הבונה בית לבנים בשרון לא היה חוזר”
 • מסכת גיטין פרק ג' משנה ב', רבי אלעזר מכשיר בכלן, חוץ מגיטי נשים, שנאמר, וכתב לה, לשמה”
 • מסכת גיטין פרק ד' משנה ז', ”אמר רבי אלעזר לא אסרו זה אלא מפני זה”
 • מסכת גיטין פרק ט' משנה ס', רבי אלעזר אומר, אף על פי שאין עליו עדים, אלא שנתנו לה בפני עדים, כשר”
 • מסכת קידושין פרק א' משנה ד', ”בהמה גסה נקנית במסירה, והדקה בהגבהה, דברי רבי מאיר ורבי אליעזר, וחכמים אומרים, בהמה דקה נקנית במשיכה”
 • מסכת זבחים פרק א' משנה ד', רבי אלעזר המהלך במקום שהוא צריך להלך, מחשבה פוסלת, ובמקום שאין צריך להלך, אין המחשבה פוסלת”
 • מסכת זבחים פרק י"ג משנה ד', ”הקומץ והלבונה, וכו', שהקריב מאחד מהן כזית בחוץ, חייב, רבי אלעזר פוטר, עד שיקריב את כלו”
 • מסכת זבחים פרק י"ג משנה ו', ”הקומץ והלבונה, שהקריב את אחד מהן בחוץ, חייב, רבי אלעזר פוטר, עד שיקריב את השני, וכו', שני בזיכי לבונה שהקריב אחד מהן בחוץ חייב, רבי אלעזר פוטר עד שיקריב את השני, וכו', רבי אלעזר אומר אף המנסך מי חג בחג, בחוץ, חייב,”
 • מסכת בכורות פרק א' משנה ה', רבי אלעזר מתיר בכלאים, מפני שהוא שה, ואוסר בכוי, מפני שהוא ספק”
 • מסכת בכורות פרק ח' משנה י', רבי אלעזר אומר כלן חוזרין ביובל”
 • מסכת בכורות פרק ט' משנה ה', רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים, באחד בניסן, באחד בסיון, בעשרים ותשעה באלול”
 • מסכת ערכין פרק ד' משנה ד', רבי אלעזר אומר עד שיהיו יתירות על השנים חודש ויום אחד”
 • מסכת ערכין פרק ח' משנה ד', ”ואם החרים את כלן, אינן מחרמין דברי רבי אלעזר
 • מסכת ערכין פרק ט' משנה א', רבי אלעזר אומר מכרה לו לפני ראש השנה והיא מליאה פירות, הרי זה אוכל ממנה שלש תבואות לשתי שנים”
 • מסכת תמורה פרק ב' משנה ג', רבי אלעזר אומר הכלאים, והטריפה, ויוצא דופן, טומטום, ואנדוגינוס, לא קדשים ולא מקדישים”
 • מסכת תמורה פרק ג' משנה ג', ”המפריש נקבה לעולה וכו', רבי אלעזר אומר הוא עצמו יקרב עולה, תמורת אשם וכו', ורבי אלעזר אומר יביא בדמיה עולות, אשם שמתו בעליו, וכו' רבי אלעזר אומר, יביא בדמיהן עולות”
 • מסכת תמורה פרק ג' משנה ד', ”מה בין דברי רבי אלעזר לדברי חכמים וכו'”
 • מסכת כריתות פרק ג' משנה ג', רבי אלעזר אומר אם הפסיק בה או שנתן לתוכו מים כל שהן, פטור”
 • מסכת אהלות פרק ט' משנה י"ד, רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים, אין טומאה עולה לה, אף לא יורדת ממנה”
 • מסכת אהלות פרק י"א משנה ז', רבי אלעזר אומר, פיו לפנים, הבית טהור, פיו לחוץ, הבית טמא”
 • מסכת נגעים פרק י"ג משנה ב', רבי אלעזר אומר, בית הבנוי ראש ופתין, נראה בראש, נוטל את כלו וכו'”
 • מסכת נגעים פרק י"ג משנה ו', ”אמר רבי אלעזר, מה אם אבן אחת ממנו מטמא בביאה, הוא עצמו לא יטמא בביאה”
 • מסכת טהרות פרק ב' משנה ז', רבי אלעזר אומר, שלשתן שווין, האחד שבקודש ושבתרומה ושבחולין, מטמא שנים ופוסל אחד בקודש, וכו'”
 • מסכת טהרות פרק ו' משנה ד', רבי אלעזר אומר, ספק ביאה, טהור, ספק מגע טומאה, טמא”
 • מסכת טהרות פרק ו' משנה ה', ”נכנס לבקעה בימות הגשמים, וכו', רבי אלעזר מטהר, וחכמים מטמאין”
 • מסכת טהרות פרק ו' משנה ו', ”אמר רבי אלעזר לא הזכרו שבילי בית גלגול אלא שהם רשות היחיד לכך ולכך”
 • מסכת מקואות פרק ו' משנה י"א, ורבי אלעזר אומר, אפילו התחתונה מלאים כשרים, והעליונה מלאים שאובין, ויש בצד הנקב שלשה לוגין, כשר”
 • מסכת נדה פרק ו' משנה י"ב, רבי אלעזר אומר, כדי לקרוץ בצפורן”
 • מסכת מכשירין פרק ד' משנה ה', רבי אלעזר אומר, אם אי אפשר לו שירד, אלא אם כן נטנפו רגליו, אף העולין ברגליו, בכי יתן”
 • מסכת מכשירין פרק ו' משנה ז', ”דם שחיטה בבהמה בחיה ובעופות הטמאים, דם הקזה לרפואה, רבי אלעזר מטמא באלו”
 • מסכת עוקצין פרק א' משנה ב', רבי אלעזר אומר, אף הסיג של רצפית, הרי אלו מטמאין ומטמאים ומצטרפין”
 • מסכת עוקצין פרק ב' משנה ג', רבי אלעזר אומר, אף המסרק טהור”

זעט אויך[רעדאַקטירן | רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

רשימה:תנאים

רעפרענצען[רעדאַקטירן | רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

 1. רמב"ם הקדמה אויף משניות סדר זרעים פ"ד
 2. יומא ט:, גיטין יט:, נדה כ: