לדלג לתוכן

רבי יוסי הגלילי

פֿון װיקיפּעדיע
ציון פון רבי יוסי הגלילי

רבי יוסי הגלילי איז געווען א תנא, וואס ווערט דערמאנט זיבן און צוואנציג מאל אין משניות.

רבי יוסי הגלילי איז געווען פון דריטן - פערטן דור תנאים, און פון אכטן דור נאך די אנשי כנסת הגדולה, דער דור וואס האט צוגעזען דעם חורבן פון צווייטן בית המקדש. [1]

 • מסכת ברכות פרק ז' משנה ג', רבי יוסי הגלילי אומר, לפי רוב הקהל הן מברכין, שנאמר, וכו'”
 • מסכת שביעית פרק ד' משנה ו', ”המזנב בגפנים והקוצץ קנים, רבי יוסי הגלילי אומר, ירחיק טפח, וכו'”
 • מסכת ביכורים פרק א' משנה י', רבי יוסי הגלילי אומר, אין מביאין בכורים מעבר הירדן, שאינה ארץ זבת חלב ודבש”
 • מסכת עירובין פרק א' משנה ז', ”וכותבין עליו גיטי נשים, ורבי יוסי הגלילי פוסל”
 • מסכת פסחים פרק ז' משנה א', ”כיצד צולין וכו' תוחבו מתוך פיו עד בית נקובתו, ונותן את כרעיו ובני מעיו לתוכו, דברי רבי יוסי הגלילי
 • מסכת כתובות פרק ג' משנה ג', ”נערה שנתארסה ונתגרשה, רבי יוסי הגלילי אומר, אין לה קנס”
 • מסכת סוטה פרק ח' משנה ה', רבי יוסי הגלילי אומר, הירא ורך הלבב, זהו המתירא מן העבירות שבידו”
 • מסכת גיטין פרק ב' משנה ג', רבי יוסי הגלילי אומר, אין כותבין לא על דבר שיש בו רוח חיים, ולא על האוכלים”
 • מסכת בבא קמא פרק ח' משנה ו', ”התוקע לחבירו נותן לו סלע, רבי יהודה אומר משום רבי יוסי הגלילי מנה”
 • מסכת בבא מציעא פרק ב' משנה י', רבי יוסי הגלילי אומר, אם היה עליו יתר על משאו, אין זקוק לו, שנאמר, וכו'”
 • מסכת סנהדרין פרק י' משנה ו', ”והיתה תל עולם לא תבנה עוד, לא תעשה אפילו גנות ופרדסים, דברי רבי יוסי הגלילי
 • מסכת מכות פרק ב' משנה ז', רבי יוסי הגלילי אומר, מצוה ביד גואל הדם, ורשות ביד כל אדם”
 • מסכת עבודה זרה פרק ג' משנה ה', רבי יוסי הגלילי אומר, אלהיהם על ההרים, ולא ההרים אלהיהם, וכו'”
 • מסכת הוריות פרק ב' משנה ה', ”אין חייבין על שמועת הקול, וכו' והנשיא כיוצא בהן, דברי רבי יוסי הגלילי
 • מסכת זבחים פרק ח' משנה י"ב, ”חטאת שקבל דמה בשני כוסות, וכו', רבי יוסי הגלילי מכשיר בחיצון, וחכמים פוסלין, אמר רבי יוסי הגלילי, מה אם במקום שהמחשבה פוסלת בחוץ, וכו'”
 • מסכת זבחים פרק י"ג משנה א', ”השוחט והמעלה בחוץ, וכו', רבי יוסי הגלילי אומר, שחט בפנים והעלה בחוץ חייב, שחט בחוץ והעלה בחוץ פטור”
 • מסכת זבחים פרק י"ג משנה ב', ”טמא שאכל, בין קדש טמא בין קדש טהור חייב, רבי יוסי הגלילי אומר, טמא שאכל טהור חייב, טמא שאכל טמא פטור וכו'”
 • מסכת מנחות פרק ה' משנה ח', ”ומה בין מחבת למרחשת, אלא שהמרחשת יש לה כסוי, והמחבת אין לה כסוי דברי רבי יוסי הגלילי
 • מסכת חולין פרק ד' משנה ג', רבי יוסי הגלילי אומר, בטמאה טמא ובטהורה טהור”
 • מסכת חולין פרק ה' משנה ג', ”וכדברי רבי יוסי הגלילי אף ערב יום הכפורים בגליל”
 • מסכת חולין פרק ח' משנה ד', רבי יוסי הגלילי אומר, וכו', את שאסור משום נבילה, אסור לבשל בחלב, וכו'”
 • מסכת בכורות פרק ב' משנה ו', רבי יוסי הגלילי אומר, שניהן לכהן”
 • מסכת בכורות פרק ח' משנה א', רבי יוסי הגלילי אומר, בכור לנחלה ולכהן”
 • מסכת פרה פרק א' משנה ב', רבי יוסי הגלילי אומר, פרה בני שתים”
 • מסכת פרה פרק ג' משנה ד', ”וצריכין היו התינוקת להזות, דברי רבי יוסי הגלילי
 • מסכת נדה פרק ה' משנה ח', רבי יוסי הגלילי אומר, משיעלה הקמט תחת הדד”


 1. רמב"ם הקדמה אויף משניות סדר זרעים פ"ד