רעדן:מאנטעסקיע

תוכן הדף אינו נתמך בשפות אחרות.
פֿון װיקיפּעדיע

דער ארטיקעל איז געשריבן אויף הויך דויטש נישט אויף אידיש, עס פאסט נישט אריין אין א אידישע וויקי, זאל קומען איינער און עס איבערשרביין אויף אידיש--יודישער שרייבער 01:44, 14 נאוועמבער 2008 (UTC)

איך מיין אז דער ארטיקל איז גאנץ פארשטענדלעך, און מען קען אים אויך אביסל באפוצן איידער איבערשרײַבן. ►רוני◄ 12:45, 14 נאוועמבער 2008 (UTC)


אט די אלע ווערטער איז נישט אין געווענליכע אידיש, אפשר אין הויך דייטש, אדער אין אידיש פון יידישיסטען == מאָנאַרכיע - וען דער הערשער אום ? צו עמפפֿאנגען ? די מלוכה אין ירושה, ערבשאפט ? דיקטאטור - וען הערשער אליַין, מיט קיַין בעגרענצונג פֿאָם ? טיפֿפונקט ?אונד האָט די החלטות (ענטשיַידונג) אליַין צו מאכען. רעפובליק - וען די לויטע ? ענטשידען וער אים קופף ? דעס מדינה זיין וירד ?, אונד פירט. ער זאָגט דאס דער בעסטען מלוכה איז די רעפובליק. אָבער אום צו זיכערן די פריַי ? פֿאָם ? מענטשען, דער שטאט מוז צוישען דען ? דריַי אויטאָריטען צו טרענען ?, אונד ? אויף דיזע ויַיזע ? צו זיכערן ?, דאס עס גליַיכגעוויכט אונד ברוכע צוישען אינען גיבט ????????. די אַדמיניסטראטיווע קרעפטע וארען ? רעגירונגס מאכט אבטייל:דאס לעגיסלאטיב ? (העברעאישּ: "רשות מחוקקקת"), די עקסעקוטיב ? (העברעאישּ: "רשות מבצעת"), אונד דער געריכטזוף ???? (העברעאישּ: "רשות שופטת"). דיזע קרעפטע זאָלטען אויף אונטער דען דריַי קלאסען געטיַילט וערדען, די ער געזען האָט, אלס בעזיצע, דאמיט יעדעס איַינע קראפט אובער די אנדערען האָטע.

דו ביסט גערעכט! נו, צו דער ארבעט! צוזאמען וועלן מיר פארטייטשן אויף כשר'ער יידיש. --פוילישער 19:46, 19 נאוועמבער 2008 (UTC)