מוסטער:שאך דיאגראם

פֿון װיקיפּעדיע
חזוהדגבא
8
Chessboard480.svg
8
77
66
55
44
33
22
11
חזוהדגבא

די אינפארמאציע אונטן איז אריבערגעשלאסן פון מוסטער:שאך דיאגראם/דאק.מוסטער:Lua

סינטאקס[רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

עס זענען פֿאראן עטלעכע סטאנדארטע שאך דיאגראם מוסטערן:

There are also templates for chess variants:

דער סינטאקס איז בעצם גלייך פאר אלע.

{{שאך דיאגראם
| <alignment> (param #1)
| <header>  (#2) 
| size =
| numbers =
| letters =
| <a8> | <b8> | ... | <h8> (#3 to ...
| <a7> | <b7> | ... | <h7>
...
| <a1> | <b1> | ... | <h1> ( ... #66)
| <footer> (#67)
| reverse = 
}}

When the chess board is 8x8, there is an alternative syntax (see #Alternative way to place the pieces: FEN below):

{{שאך דיאגראם
| fen =
| align =
| clear = 
| header = 
| footer =
| size =
| numbers =
| letters =
| reverse =
}}

פאראמעטערס:

 • <alignment> – defines horizontal alignment (floating) of the whole table, must be tright or tleft (or nothing)
 • <header> – the text which appears above the diagram, may be empty;
 • size - specifies the size of each square in pixels, the default is 26.
 • numbers - specifies whether the rows are numbered. Options are: left, right, both (default) or neither.
 • letters - specifies whether the columns are lettered. Options are: top, bottom, both (default) or neither.
 • <a8>, <b8>, ... <h1> – define corresponding squares of the chessboard, see below;
 • <footer> – the text which appears beneath the diagram, may be empty; optional – can be left out (currently not in the other templates)

A square is defined by the name of piece or empty parameter. The names of the pieces are those given in algebraic notation:

 • Chess kll45.svg Chess kld45.svg Chess kdl45.svg Chess kdd45.svg k = king
 • Chess qld45.svg Chess qll45.svg Chess qdd45.svg Chess qdl45.svg q = queen
 • Chess rll45.svg Chess rld45.svg Chess rdl45.svg Chess rdd45.svg r = rook
 • Chess bld45.svg Chess bll45.svg Chess bdd45.svg Chess bdl45.svg b = bishop
 • Chess nll45.svg Chess nld45.svg Chess ndl45.svg Chess ndd45.svg n = knight
 • Chess pld45.svg Chess pll45.svg Chess pdd45.svg Chess pdl45.svg p = pawn

There are also some fairy chess pieces available: Chess klg45.svg Chess elg45.svg Chess nlg45.svg Chess slg45.svg Chess plg45.svg Chess Mdt45.svg Chess Mlt45.svg RoyalKnightFinish Done.svg

 • Chess all45.svg Chess ald45.svg Chess adl45.svg Chess add45.svg a = archbishop (knight+bishop compound)
 • Chess cld45.svg Chess cll45.svg Chess cdd45.svg Chess cdl45.svg c = chancellor (knight+rook compound)
 • Chess fll45.svg Chess fld45.svg Chess fdl45.svg Chess fdd45.svg f = inverted king
 • Chess gld45.svg Chess gll45.svg Chess gdd45.svg Chess gdl45.svg g = inverted queen
 • Chess mll45.svg Chess mld45.svg Chess mdl45.svg Chess mdd45.svg m = inverted rook
 • Chess eld45.svg Chess ell45.svg Chess edd45.svg Chess edl45.svg j(e) = elephant
 • Chess sll45.svg Chess sld45.svg Chess sdl45.svg Chess sdd45.svg N(s) = inverted knight
 • Chess hld45.svg Chess hll45.svg Chess hdd45.svg Chess hdl45.svg h = inverted pawn
 • Chess zll45.svg Chess zld45.svg Chess zdl45.svg Chess zdd45.svg z = champion (for Omega Chess)
 • Chess wld45.svg Chess wll45.svg Chess wdd45.svg Chess wdl45.svg w = wizard (for Omega Chess)
 • Chess tld45.svg Chess tll45.svg Chess tdd45.svg Chess tdl45.svg t = fool (for Omega Chess)
 • Mann white on light (an icon of the chess piece).png Mann white on dark (an icon of the chess piece).png Mann black on light (an icon of the chess piece).png Mann black on dark (an icon of the chess piece).png M = mann
 • Centaur on white squares.png Centaur on dark squares.png C = centaur

These letters are combined with either "l" for Light=White, or "d" for Dark=Black. So "kl" is White's king, and "nd" is Black's knight.

An empty square is written either using underscores, spaces, or nothing at all. Two spaces are recommended.

 • Chess d45.svgChess l45.svg <space> = empty square

You can also use "xx" for a black cross, "ox" for a white cross, "xo" for a black circle on an empty square or "oo" for a white one.

 • Chess xxd45.svgChess xxl45.svg xx = black cross/x
 • Chess oxd45.svgChess oxl45.svg ox = white cross/x
 • Chess xod45.svgChess xol45.svg xo = black circle
 • Chess ood45.svgChess ool45.svg oo = white circle

When showing movement directions on the board, arrows are available

 • Chess uld45.svgChess ull45.svg ul = up & left
 • Chess uad45.svgChess ual45.svg ua = up
 • Chess urd45.svgChess url45.svg ur = up & right
 • Chess lad45.svgChess lal45.svg la = left
 • Chess lrd45.svgChess lrl45.svg lr = left & right
 • Chess udd45.svgChess udl45.svg ud = up & down
 • Chess rad45.svgChess ral45.svg ra = right
 • Chess dld45.svgChess dll45.svg dl = down & left
 • Chess dad45.svgChess dal45.svg da = down
 • Chess drd45.svgChess drl45.svg dr = down & right

Numbers can also be added to squares by using "x0" for 0, "x1" for 1, "x2" for 2, ..., "x9" for 9.

 • Chess x0d45.svgChess x0l45.svg x0
 • Chess x1d45.svgChess x1l45.svg x1
 • Chess x2d45.svgChess x2l45.svg x2
 • Chess x3d45.svgChess x3l45.svg x3
 • Chess x4d45.svgChess x4l45.svg x4
 • Chess x5d45.svgChess x5l45.svg x5
 • Chess x6d45.svgChess x6l45.svg x6
 • Chess x7d45.svgChess x7l45.svg x7
 • Chess x8d45.svgChess x8l45.svg x8
 • Chess x9d45.svgChess x9l45.svg x9

ביישפילן[רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

Standard diagram[רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

This diagram is recommended for common use as a main diagram in the articles on chess openings, endings, games, positions etc. See the corresponding code below.

חזוהדגבא
8
Chessboard480.svg
a8 black rook
b8 black knight
c8 black bishop
d8 black queen
e8 black king
f8 black bishop
g8 black knight
h8 black rook
a7 black pawn
b7 black pawn
c7 black pawn
d7 black pawn
f7 black pawn
g7 black pawn
h7 black pawn
e5 black pawn
e4 white pawn
f4 white pawn
a2 white pawn
b2 white pawn
c2 white pawn
d2 white pawn
g2 white pawn
h2 white pawn
a1 white rook
b1 white knight
c1 white bishop
d1 white queen
e1 white king
f1 white bishop
g1 white knight
h1 white rook
8
77
66
55
44
33
22
11
חזוהדגבא
The King's Gambit
{{שאך דיאגראם
| tright
| 

|rd|nd|bd|qd|kd|bd|nd|rd
|pd|pd|pd|pd| |pd|pd|pd
| | | | | | | | 
| | | | |pd| | | 
| | | | |pl|pl| | 
| | | | | | | | 
|pl|pl|pl|pl| | |pl|pl
|rl|nl|bl|ql|kl|bl|nl|rl

| The King's Gambit
}}
חזוהדגבא
8
Chessboard480.svg
8
77
66
55
44
33
22
11
חזוהדגבא
Empty board
{{שאך דיאגראם
| tright
| 

| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 

| Empty board
}}

Diagram with both captions[רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

W. Langstaff, Chess Amateur 1922
חזוהדגבא
8
Chessboard480.svg
e8 black king
h8 black rook
f6 white bishop
h6 white pawn
d5 white rook
f5 white king
g5 black pawn
h5 white pawn
8
77
66
55
44
33
22
11
חזוהדגבא
Mate in two.
This problem uses partial retrograde analysis method.

It may be convenient to use this in the articles on chess problems. Please note that in the header and footer you can use bolds or italics. You can also use <br> to break the lines.

{{שאך דיאגראם
| tright
| '''W. Langstaff''', ''Chess Amateur'' 1922

| | | | |kd| | |rd
| | | | | | | | 
| | | | | |bl| |pl
| | | |rl| |kl|pd|pl
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 

| '''Mate in two.''' <br> This problem uses ''partial retrograde analysis'' method.
}}

דיאגראם אָן קעפלעך[רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

חזוהדגבא
8
Chessboard480.svg
b6 black cross
c6 black circle
d6 black cross
c5 white pawn
f4 black circle
e3 black cross
f3 black circle
g3 black cross
f2 white pawn
8
77
66
55
44
33
22
11
חזוהדגבא

See the corresponding code below. If you don't want the captions, just remove them, but don't delete the second "|" pipe character for the caption above; it is possible to delete the last pipe for the longer caption below.

The diagram floats to the left to illustrate the use of the first parameter.

{{שאך דיאגראם
| tleft
| 

| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
| |xx|xo|xx| | | | 
| | |pl| | | | | 
| | | | | |xo| | 
| | | | |xx|xo|xx| 
| | | | | |pl| | 
| | | | | | | | 

}}

Movement example[רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

This can be used to show how pieces move.

חזוהדגבא
8
Chessboard480.svg
c8 up arrow
c7 up arrow
a6 left arrow
b6 left arrow
c6 black rook
d6 right arrow
e6 right arrow
f6 right arrow
g6 right arrow
h6 right arrow
c5 down arrow
c4 down arrow
e4 up-left arrow
f4 up arrow
g4 up-right arrow
c3 down arrow
e3 left arrow
f3 white king
g3 right arrow
c2 down arrow
e2 down-left arrow
f2 down arrow
g2 down-right arrow
c1 down arrow
8
77
66
55
44
33
22
11
חזוהדגבא
Example showing how white king can move

any direction, but only one square, while black rook can move any number of squares but only up and down, and right and left.

{{שאך דיאגראם 
| tleft
| 

| | |ua| | | | | 
| | |ua| | | | | 
|la|la|rd|ra|ra|ra|ra|ra
| | |da| | | | | 
| | |da| |ul|ua|ur| 
| | |da| |la|kl|ra| 
| | |da| |dl|da|dr| 
| | |da| | | | | 

|Example showing how white king can move
any direction, but only one square, while
black rook can move any number of squares
but only up and down, and right and left.
}}
חזוהדגבא
8
Chessboard480.svg
b8 up-left arrow
d8 up arrow
f8 up-right arrow
c7 up-left arrow
d7 up arrow
e7 up-right arrow
a6 left arrow
b6 left arrow
c6 left arrow
d6 white queen
e6 right arrow
f6 right arrow
g6 right arrow
h6 right arrow
c5 down-left arrow
d5 down arrow
e5 down-right arrow
b4 down-left arrow
d4 down arrow
f4 down-right arrow
a3 down-left arrow
d3 down arrow
g3 down-right arrow
d2 down arrow
h2 down-right arrow
d1 down arrow
8
77
66
55
44
33
22
11
חזוהדגבא
{{שאך דיאגראם
| tright
| 

| |ul| |ua| |ur| | 
| | |ul|ua|ur| | | 
|la|la|la|ql|ra|ra|ra|ra
| | |dl|da|dr| | | 
| |dl| |da| |dr| | 
|dl| | |da| | |dr| 
| | | |da| | | |dr
| | | |da| | | | 

}}

In the board on the right, it is shown that the white queen can go any distance in any of these directions.

Another method for the rook example:

חזוהדגבא
8
Chessboard480.svg
c7 up-down arrow
b6 left-right arrow
c6 black rook
d6 left-right arrow
c5 up-down arrow
e4 up-left arrow
f4 up arrow
g4 up-right arrow
e3 left arrow
f3 white king
g3 right arrow
e2 down-left arrow
f2 down arrow
g2 down-right arrow
8
77
66
55
44
33
22
11
חזוהדגבא
{{שאך דיאגראם
| tleft
| 

| | | | | | | | 
| | |ud| | | | | 
| |lr|rd|lr| | | | 
| | |ud| | | | | 
| | | | |ul|ua|ur| 
| | | | |la|kl|ra| 
| | | | |dl|da|dr| 
| | | | | | | | 

}}

קליינער דיאגראם[רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

דאס קען זיין ניצבאר אין ארטיקלען מיט א סך דיאגראמען. ער ניצט אן אנדער מוסטער {{שאך דיאגראם קליין}}.

אויך די קליינע דיאגראמעס קענען האבן א קעפל.

חזוהדגבא
8
Chessboard480.svg
a8 black rook
d8 black queen
f8 black rook
g8 black king
a7 black pawn
b7 black pawn
e7 black pawn
f7 black pawn
g7 black bishop
h7 black pawn
b6 black knight
c6 black pawn
f6 black knight
g6 black pawn
c5 white queen
g5 white bishop
d4 white pawn
e4 white pawn
g4 black bishop
c3 white knight
f3 white knight
a2 white pawn
b2 white pawn
f2 white pawn
g2 white pawn
h2 white pawn
d1 white rook
e1 white king
f1 white bishop
h1 white rook
8
77
66
55
44
33
22
11
חזוהדגבא
Position after 11.Bg5
{{שאך דיאגראם קליין
| tright
| 

|rd| | |qd| |rd|kd| 
|pd|pd| | |pd|pd|bd|pd
| |nd|pd| | |nd|pd| 
| | |ql| | | |bl| 
| | | |pl|pl| |bd| 
| | |nl| | |nl| | 
|pl|pl| | | |pl|pl|pl
| | | |rl|kl|bl| |rl

| Position after 11.Bg5
}}

Different board size[רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

Chess boards of non-standard dimensions need special templates. There are templates for the following boards:

Minichess (5×5) – Template:Chess diagram 5x5
{{Chess diagram 5x5
| tright
| 

|kd|qd|bd|nd|rd
|pd|pd|pd|pd|pd
| | | | | 
|pl|pl|pl|pl|pl
|kl|ql|bl|nl|rl

| Gardner minichess
}}

מוסטער:Chess diagram 5x5

Los Alamos chess (6×6) – Template:Chess diagram 6x6
{{Chess diagram 6x6
| tright
| 

|rd|nd|qd|kd|nd|rd
|pd|pd|pd|pd|pd|pd
| | | | | | 
| | | | | | 
|pl|pl|pl|pl|pl|pl
|rl|nl|ql|kl|nl|rl

| Los Alamos chess
}}

מוסטער:Chess diagram 6x6

Capablanca Chess (8×10)
{{Chess diagram 8x10
| tright
| 

|rd|nd|ad|bd|qd|kd|bd|cd|nd|rd
|pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd
| | | | | | | | | | 
| | | | | | | | | | 
| | | | | | | | | | 
| | | | | | | | | | 
|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl
|rl|nl|al|bl|ql|kl|bl|cl|nl|rl

| Capablanca Chess
}}

מוסטער:Chess diagram 8x10

Grand Chess
{{Chess diagram 10x10
| tright
| 

|rd| | | | | | | | |rd
| |nd|bd|qd|kd|cd|ad|bd|nd| 
|pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd
| | | | | | | | | | 
| | | | | | | | | | 
| | | | | | | | | | 
| | | | | | | | | | 
|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl
| |nl|bl|ql|kl|cl|al|bl|nl| 
|rl| | | | | | | | |rl

| Grand Chess
}}
מוסטער:Chess diagram 10x10

Double boards[רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

Bughouse chess (four players)
{{bughouse chess diagram
| A1=Team 1, Board A 
| A2=Team 2, Board A 
| B1=Team 1, Board B 
| B2=Team 2, Board B
| tright
|

|rd|nd|bd|qd|kd|bd|nd|rd
|pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl
|rl|nl|bl|ql|kl|bl|nl|rl

|rl|nl|bl|kl|ql|bl|nl|rl
|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
|pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd
|rd|nd|bd|kd|qd|bd|nd|rd

| '''Bughouse''' setup and starting position
}}

מוסטער:Bughouse chess diagram

Alice Chess[רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

Alice Chess (two players)
{{alice chess diagram
| tright
|

|rd|nd|bd|qd|kd| |nd|rd
|pd|pd|pd|pd| |pd|pd|pd
| | | | | | | | 
| | | | |nl| | | 
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl
|rl|nl|bl|ql|kl|bl| |rl

| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
| | | | |pd| | | 
| | |bd| | | | | 
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 

| Position after '''1. Nf3 e6 2. Ne5 Bc5'''
}}

מוסטער:Alice chess diagram

Different shaped board[רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

Three-dimensional chess (Raumschach) – Template:Raumschach diagram
{{Raumschach diagram
| tright
|

|rd|nd|kd|nd|rd
|pd|pd|pd|pd|pd
| | | | | 
| | | | | 
| | | | | 

|Nd|bd|qd|Nd|bd
|pd|pd|pd|pd|pd
| | | | | 
| | | | | 
| | | | | 

| | | | | 
| | | | | 
| | | | | 
| | | | | 
| | | | | 

| | | | | 
| | | | | 
| | | | | 
|pl|pl|pl|pl|pl
|bl|Nl|ql|bl|Nl

| | | | | 
| | | | | 
| | | | | 
|pl|pl|pl|pl|pl
|rl|nl|kl|nl|rl

| '''Raumschach''' starting position
}}

מוסטער:Raumschach diagram

Omega ChessTemplate:Omega Chess diagram
{{Omega Chess diagram
|
| [[Omega Chess]] (10×10 + 4 corners)

|wd               |wd
  |zd|rd|nd|bd|qd|kd|bd|nd|rd|zd
  |pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd
  | | | | | | | | | | 
  | | | | | | | | | | 
  | | | | | | | | | | 
  | | | | | | | | | | 
  | | | | | | | | | | 
  | | | | | | | | | | 
  |pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl
  |zl|rl|nl|bl|ql|kl|bl|nl|rl|zl
|wl               |wl

| '''Omega Chess''' starting position
}}
מוסטער:Omega Chess diagram

Alternative way to place the pieces: FEN[רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

{{שאך דיאגראם|fen=rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR|align=tleft}}
חזוהדגבא
8
Chessboard480.svg
a8 black rook
b8 black knight
c8 black bishop
d8 black queen
e8 black king
f8 black bishop
g8 black knight
h8 black rook
a7 black pawn
b7 black pawn
c7 black pawn
d7 black pawn
e7 black pawn
f7 black pawn
g7 black pawn
h7 black pawn
a2 white pawn
b2 white pawn
c2 white pawn
d2 white pawn
e2 white pawn
f2 white pawn
g2 white pawn
h2 white pawn
a1 white rook
b1 white knight
c1 white bishop
d1 white queen
e1 white king
f1 white bishop
g1 white knight
h1 white rook
8
77
66
55
44
33
22
11
חזוהדגבא

It is possible to populate the board using Forsyth–Edwards Notation, instead of positional parameters.

To do this, the "fen" parameter is used. For instance, this is the opening board of a chess game, defined using the "fen" parameter "rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR":

{{שאך דיאגראם|fen=rnbqkbnr/acfghzwt/8/8/8/8/ACFGHZWT/RNBQKBNR|align=tleft}}
חזוהדגבא
8
Chessboard480.svg
a8 black rook
b8 black knight
c8 black bishop
d8 black queen
e8 black king
f8 black bishop
g8 black knight
h8 black rook
a7 black archbishop
b7 black chancellor
c7 black upside-down king
d7 black upside-down queen
e7 black upside-down pawn
f7 black champion
g7 black wizard
h7 black fool
a2 white archbishop
b2 white chancellor
c2 white upside-down king
d2 white upside-down queen
e2 white upside-down pawn
f2 white champion
g2 white wizard
h2 white fool
a1 white rook
b1 white knight
c1 white bishop
d1 white queen
e1 white king
f1 white bishop
g1 white knight
h1 white rook
8
77
66
55
44
33
22
11
חזוהדגבא

It is also possible to show "fairy" pieces using the FEN notation. However, because the FEN notation uses uppercase and lowercase to denote the color of the piece, it is not possible to display the inverted knight fairy piece (denoted by "N") using the fen parameter. Here is a board where the pawns are replaced by fairy pieces:

Only 8x8 boards can use the "fen" parameter. For other size boards, positional parameters should be used.

Displaying the board from the Black's point of view[רעדאַקטירן קוואַלטעקסט]

{{שאך דיאגראם|fen=rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR|align=tleft|reverse=true}}
אבגדהוזח
1
Chessboard480.svg
h1 white rook
g1 white knight
f1 white bishop
e1 white king
d1 white queen
c1 white bishop
b1 white knight
a1 white rook
h2 white pawn
g2 white pawn
f2 white pawn
e2 white pawn
d2 white pawn
c2 white pawn
b2 white pawn
a2 white pawn
h7 black pawn
g7 black pawn
f7 black pawn
e7 black pawn
d7 black pawn
c7 black pawn
b7 black pawn
a7 black pawn
h8 black rook
g8 black knight
f8 black bishop
e8 black king
d8 black queen
c8 black bishop
b8 black knight
a8 black rook
1
22
33
44
55
66
77
88
אבגדהוזח

The "reverse=true" parameter causes the board to be shown from Black's point of view, that is, with the h8 square at lower-left corner, and a1 at the upper-right. This works for all sizes of the normal chessboard template, but not for the Alice, Bughouse, Omega, or Raumschach templates. Here, the same FEN notation as in the previous example produces a board with Black's starting position at the bottom.


מוסטער:Sandbox other