אוואד

פֿון װיקיפּעדיע
דערוואַקסענער ווײַבלעכער אָוואָד.
Tabanus bovinus.

אָװאָד – דער, –ן (–עס). שטאַמט פֿון רוסיש. בײזע פֿליג װאָס באַפֿאַלט בעיקר פֿערד, בהמות.

  • „דער גרעסטער שׂונא פֿון דעם הירש איז אַזאַ מין פֿליג, װעלכע מע רופֿט אָװאָדעס“, י. טרובניק, זשאַרגאָן לערער, װאַרשע 1886.
  • „אונדזערע פֿערד האָבן װאױלעריש...מיט די עקן געשמיסן, געטריבן די אָװאָדן“, ברעגמאַן, דורך קריג און רעװאָלוציע I.

פֿערדפֿליג אין דעם ליטװישער דיאַלעקט.

Tabanus bovinus.